อาคารพาณิชย์(อาคารสำนักงาน สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า)

อาคารพาณิชย์(อาคารสำนักงาน สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า)

            คุณภาพอากาศภายในอาคาร หรือ IAQ ได้ถูกกำหนดจาก Environmental Protection Agency (EPA) ของสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นหนึ่งในห้าปัจจัยหลักที่มีผลต่อสุขภาพ  และสามารถมีระดับมลพิษสูงกว่าอากาศภายนอกอาคารได้ถึง 5  เท่า อากาศที่เราหายใจทั้งจากที่พักอาศัย ที่ทำงาน หรือโรงเรียน จะประกอบไปด้วยการปนเปื้อนทั้งจากสารเคมีและฝุ่นละออง ซึ่งถูกปล่อยออกมาจากหลายแหล่งกำเนิด เช่น อุปกรณ์สำนักงาน สารทำความสะอาด การก่อสร้าง พรม หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  ควันบุหรี่ กลิ่นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย เชื้อโรค (เชื้อรา แบคทีเรีย) แมลง และ มลพิษต่างๆ

           คุณภาพภายในอาคารที่แย่นั้นโดยส่วนใหญ่เกิดจากมีระบบปรับอากาศและการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่าถ้าในอาคารมีอากาศที่ดีจะสามารถเพิ่มอัตราหรือประสิทธิภาพการมาทำงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น 

            ในปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ PM2.5  ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นตัววัดค่าฝุ่นซึ่งเป็นขนาดที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ การเลือกใช้แผ่นกรองอากาศจึงต้องมีการเลือกและออกแบบให้สามารถกำจัดฝุ่นและสารเคมีออกไปจากอากาศ ตารางภาพด้านล่างแสดงถึงขนาดของฝุ่นและความสามารถในการเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์

สินค้าที่เหมาะสมสำหรับอาคารพาณิชย์